Alumni Huso | จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการส่งใจพี่สู่น้อง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารายละเอียดของการค้นหา

หน้าหลัก >ข่าวสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการส่งใจพี่สู่น้อง 
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ
ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเภททุนความช่วยเหลือ 
จำนวน ๓๖ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
----------------------------------
โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพื่อการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
----------------------------------
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง QS2-103 
คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ข่าวใน facebook คลิก

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก