รายละเอียดของการค้นหา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

หน้าหลัก >วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิสัยทัศน์

"บูรณาการศาสตร์สู่สากล สร้างคนมืออาชีพ"

บูรณาการศาสตร์สู่สากล หมายถึง การที่คณะฯ มุ่งสร้างแบบอย่างที่ดีในการผสมผสานศาสตร์ทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการสังคม

คนมืออาชีพ หมายถึง การที่คณะฯมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน สามารถ ทํางานได้ทันทีที่สําเร็จการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นสากล สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. สร้างงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการที่สนองตอบความต้องการของภูมิภาคตะวันออก
4. สร้างวัฒนธรรมมองค์กรสู่คณะสีเขียว (Green Faculty)
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งความสุข ค่านิยม คิดเชิงนวัตกรรม ทํางานจริงและเบิกบาน สมานฉันท์ ผูกพันสังคม ใจงแรมย์เปิดกว้าง

ค่านิยม

ค่านิยม คิดเชิงนวัตกรรม ทํางานจริงและเบิกบาน สมานฉันท์ ผูกพันสังคม ใจงแรมย์เปิดกว้าง

ค่านิยม I-HUSO

(I) คิดเชิงนวัตกรรม - Innovative

(H) ทำงานจริงและเบิกบาน - Happy and Hardworking

(U) สมานฉันท์ - Unifying

(S) ผูกพันสังคม - Open minded

(O) ใจรื่นรมย์เปิดกว้าง - Socially Engaged

"คิดเชิงนวัตกรรม ทำงานจริงและเบิกบาน สมานฉันท์ ผูกพันสังคม
ใจรื่นรมย์เปิดกว้าง"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566

ยุธศาสตร์ที่ 1 (พ.ศ.2563-พ.ศ.2566)

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลและ พร้อมทำงานได้

ยุธศาสตร์ที่ 2 (พ.ศ.2563-พ.ศ.2566)

สร้างงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุธศาสตร์ที่ 3 (พ.ศ.2563-พ.ศ.2566)

บริหารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคตะวันออก

ยุธศาสตร์ที่ 4 (พ.ศ.2563-พ.ศ.2566)

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุธศาสตร์ที่ 5 (พ.ศ.2563-พ.ศ.2566)

บริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความสุข และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม